x

לוח שידורים

יום ראשון

14:00 – 8:00 – מוסיקה ברצף

16:00 – 14:00 – מוסיקה ברצף

18:00 –16:00 – מוסיקה ברצף

20:00 – 18:00 -מוסיקה ברצף

21:00 – 20:00 – מוסיקה ברצף

22:00 –21:00 -מוסיקה ברצף

02:00 –22:00 –מוסיקה ברצף

יום שני

14:00 – 8:00 – מוסיקה ברצף

16:00 – 14:00 -מוסיקה ברצף

18:00 –16:00 -מוסיקה ברצף

20:00 – 18:00 – מוסיקה ברצף

22:00 – 20:00 – מוסיקה ברצף

23:00 –22:00 -מוסיקה ברצף

08:00 –23:00 – מוסיקה ברצף

 

יום שלישי

14:00 – 8:00 – מוסיקה ברצף

16:00 – 14:00 – מוסיקה ברצף

18:00 –16:00 – מוסיקה ברצף

20:00 – 18:00 – מוסיקה ברצף

22:00 – 20:00 – רומנטיקה בנטו בהגשת אורלי חן

00:00 –22:00 – מוסיקה ברצף

08:00 –00:00 – מוסיקה ברצף

 

יום רביעי

14:00 – 8:00 – מוסיקה ברצף

16:00 – 14:00 מוסיקה ברצף

18:00 –16:00 -מוסיקה ברצף

20:00 – 18:00 -מוסיקה ברצף

21:00 – 20:00 – מוסיקה ברצף

22:00 –21:00 – מוסיקה ברצף

02:00 –22:00 – מוסיקה ברצף

יום חמישי

14:00 – 8:00 – מוסיקה ברצף

16:00 – 14:00 – מוסיקה ברצף

18:00 –16:00 -מוסיקה ברצף

20:00 – 18:00 – מוסיקה ברצף

22:00 – 20:00 – קסם ים תיכוני בהגשת אורלי חן

00:00 –22:00 -מוסיקה ברצף

08:00 –00:00 – מוסיקה ברצף

 

יום שישי

10:00 – 8:00 – מוסיקה ברצף

12:00 – 10:00-רוח ים בהגשת זהבית אזולאי

12:00-00:00-מוסיקה ברצף

יום שבת01:00-18:00-מוסיקה ברצף

18:00-21:00-מוסיקה ברצף

21:00-23:00 -מוסיקה ברצף

23:00-08:00 -מוסיקה ברצף

האזנה לרדיו

Native Flashradio V3